سیستم بازرگانی و تامین

  1. خانه
  2. سیستم بازرگانی و تامین

با گسترده شدن رقابت شرکت های پخش و توزیع مویرگی در فروش، مدل های مختلف تخفیفات و جوایز،  فرمول های پیچیده فروش و نحوه منعطف قیمت گذاری کالا مزیت رقابتی محسوب خواهد شد. به همین منظور نرم افزار رایمند امکان تعریف فرمول های متنوع و پیچیده فروش بر اساس جزئی ترین شرایط فاکتور را دارد، قیمت گذاری بصورت مستقل و وابسته برای هر کالا صورت گرفته و امکان صدور اعلامیه تغییرات بصورت افزایشی، کاهشی و همچنین گروهی امکانپذیر است.

فهرست