داشبورد مدیریتی

  1. خانه
  2. داشبورد مدیریتی

یکی از مهمترین توانمندیهای یک نرم افزار ، ارائه گزارشات متنوع و کاربردی بنا به نیاز مدیر میباشد تا بتواند ضمن ارائه وضعیت فعلی سازمان ، مدیران  و تصمیم گیران را در اتخاذ بهترین راهکار کمک نماید. در این راه ایجاد گزارشات مد نظر مدیران ، بسته به سطح و اطلاعات هر مدیر یکی از نکات کلیدی و حساس میباشد که نرم افزارها را از هم متمایز مینماید.

نرم افزار رایمند علاوه بر دارا بودن همه گزارشات روتین مورد نیاز یک شرکت پخش، مجهز به داشبورد مدیریتی جامع و گزارش ساز قدرتمند می باشد تا یک مدیر تنها با زدن چند کلیک این توانمندی را داشته باشد تا گزارشات مورد نیاز خود را از اطلاعات موجود در نرم افزار استخراج نماید.

فهرست