حسابداری و مالی

  1. خانه
  2. حسابداری و مالی

همواره مدیران مالی به دنبال سطوح تفضیل جهت ثبت دقیق اسناد حسابداری و گزارش گیری از آن می باشند، از اینرو نرم افزار رایمند ضمن امکان استفاده از 5 سطح تفضیل، سطحی به نام شعبه هم به سطوح کدینگ خود اضافه نموده که مدیران مالی با داشتن سیستم حسابداری 9 سطحی، ضمن استفاده آسان از آن می توانند گزارشات متنوعی را از سیستم اخذ نمایند.کلیه اسناد از سایر زیر سیستم ها بصورت اتوماتیک و با سرفصل های منعطف در سیستم ثبت گشته و واحد مالی بیشتر نقش کنترل کننده در سیستم خواهد داشت.

فهرست