تکنولوژی و معماری

امروز نرم افزار یکی از اصلی ترین و مهمترین دارایی یک سازمان میباشد. از بدو مطرح شدن نرمافزار تاکنون، معماریهای متفاوتی به منظور طراحی و پيادهسازی ارائه شده است. نرم‌افزارها دارای ماهيتی پويا بوده و در هر زمان میبايست خود را با خيل عظيم نيازها و انتظارات جديد کاربران تطبيق نمايند. چراکه نرمافزار عصاره خواستههای انسانی بهمنظور بالفعل شدن بر روی فضای مجازی در گذر زمان است. بديهی است از گذشته تاکنون، هم طيف خواستههای مدیران تغيير کرده و خواهد کرد و هم سخت‌افزارها دچار تغيير و تحول گستردهای  بوده و خواهند بود. در اين راستا لازم است نرمافزار با رعايت کامل اصل انعطافپذيری، پذيرای تمامی تحولات از گذشته تاکنون بوده و بتواند در هر زمان رسالت  خود را بخوبی انجام دهد.

نرم‌افزار رایمند بهمنظور ایجاد بستر معماری و تکنولوژیکی مناسب با نیازهای روزافزون  و خواسته ها و سلیقه های مدیران فروش به کمک بهروزترین تکنولوژیها و خلاقیت مدیران تولید و تحلیلگران و برنامهنویسان خود از تکنولوژی های زیر بهره برده است:

زبان برنامه نویسی

  • Visual Studio2013 , C#.net Microsoft – Entity Framework 6
  • HTML5, CSS3, XML, Ajax, Jquery, JqueryUI, PHP
  • Android Studio, JAVA

دیتا بیس

SQL Server , MySQL, SQLite

سیستم عامل

Windows 8 , 7 & up – .netframework 4.6.1

معماری 5 لایه در طراحی سیستم

استفاده از نرم افزار قدرتمند Stimul Soft جهت تهیه گزارشات جامع

قابلیت استفاده به صورت WebBase

قابلیت رد و بدل داده ها (Import & Export)

با فرمت های Docx, Xlsx, Pdf, Xps, PPTx, html, html5, htm, mht, txt, rtf, csv, DBF, Xml, DIF, JPG, PNG, BMP, SVG, SVGz

برای رزرو مشاهده دمو نرم‌افزار کلیک کنید.

فهرست